Regulamin konkursu plastycznego na projekt muralu dla uczniów i absolwentów

Back To Top

foto1 foto2 foto3 foto4 foto5

mural

Organizator:powiat

Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 1
im. Juliusza Słowackiego w Dębnie

Patronat Honorowy:

Danuta Patkowska – Starosta Myśliborski 

 

  

Komitet organizacyjny:

 

 • Dyrektor Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 1 im. Juliusza Słowackiego w Dębnie – Krzysztof Zaborski
 • Komisja w składzie:
  • Bożena Ferkaluk
  • Jolanta Hranyczka
  • Alicja Musioł
  • Joanna Sołtys
  • Iwona Derenowska
  • Tadeusz Kowalczyk
  • Andrzej Węgier
  • Natalia Burdzińska
  • Izabela Lewandowska
  • Monika Lesiuk

III Cele konkursu: 

 • Celem konkursu na projekt muralu jest wyłonienie najlepszego projektu muralu, czyli wielkoformatowego malowidła ściennego, które zostanie zrealizowane na ścianie szkoły (na tzw. półpiętrze).
 • Mural inspirowany historią Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 1 im. Juliusza Słowackiego w Dębnie pozwoli na szerzenie wartości związanych z tradycją tego miejsca. Jednocześnie jego realizacja wpłynie w sposób pozytywny na odbiór wizualny otaczającej przestrzeni.

IV Tematyka muralu: 

Malowidło tematycznie musi być związane z historią i tradycjami szkoły oraz jej patronem Juliuszem Słowackim.

V Technika muralu:

Wielkoformatowa grafika wykonana na bazie farb akrylowych lub innych farb dostosowanych do malarstwa na wewnętrznych ścianach budynku; mural ma pokrywać całą powierzchnię przedmiotowej ściany.

VI Regulamin konkursu:  

 1. Konkurs skierowany jest do wszystkich uczniów Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 1 im. Juliusza Słowackiego w Dębnie.
 2. Udział w konkursie wiąże się z wykonaniem projektu w formie papierowej A3 oraz samodzielnym wykonaniem muralu po wybraniu zwycięzcy.
 3. Uczestnicy konkursu przygotowują projekty muralu w wersji papierowej. Po wyłonieniu zwycięskich prac projekty zostaną przez autorów wykonane na wskazanej ścianie wewnątrz budynku szkoły.
 4. Uczestnicy konkursu są autorami i wykonawcami prac.
 5. Autorami prac mogą być grupy dwu osobowe lub osoby indywidualne.
 6. Organizatorzy zapewniają niezbędne materiały do wykonania muralu.
 7. Każdy uczestnik może zgłosić dwie samodzielnie wykonane prace nigdzie wcześniej nie publikowane.
 8. Prace powinny być nowatorskie i nawiązujące do podanej wyżej tematyki.
 9. Przesłane prace powinny zostać opisane w następujący sposób:
  1. imię i nazwisko autora projektu
  2. wiek autora
  3. nazwisko opiekuna w przypadku osób niepełnoletnich, oświadczenie opiekuna o przetwarzaniu danych osobowych
  4. adres do korespondencji, telefon.
 10. Autor/autorzy prac zakwalifikowanych do realizacji zostaną poinformowani drogą elektroniczną lub pocztą tradycyjną.
 11. Autor/autorzy prac zwycięskich i wyróżnionych, przekazują prawa autorskie na rzecz Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 1 im. Juliusza Słowackiego w Dębnie.

VII Sposób oceniania prac konkursowych

 1. Zgłoszone do konkursu na wykonanie projektu muralu projekty zostaną ocenione pod względem wymogów formalnych przez powołaną w tym celu Komisję Konkursową.
 2. Komisja Konkursowa dokona oceny prac pod kątem walorów artystycznych, estetyki wizualnej i zgodności z tematyką konkursu.
 3. Każdy z członków Komisji Konkursowej przyzna zero, jeden, dwa lub trzy punkty każdemu z projektów uczestniczących w konkursie. Za zwycięzcę konkursu uznany zostanie autor projektu, który dostanie największą liczbę punktów. W przypadku równej ilości punktów procedura zostanie powtórzona w odniesieniu do wyłonionych w pierwszym etapie projektów.
 4. W skład Komisji Konkursowej wejdą: nauczyciele, rodzice i uczniowie
 5. Decyzje Komisji Konkursowej są ostateczne i niepodważalne. Od werdyktu Komisji Konkursowej nie przysługuje odwołanie.
 6. Komitet organizacyjny dokona wyboru najlepszego projektu w wersji papierowej.
 7. Zwycięski projekt zostanie zrealizowany w formie muralu na terenie Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 1 im. Juliusza Słowackiego w Dębnie.
 8. VIII Harmonogram konkursu na projekt i wykonanie muralu

Ogłoszenie konkursu na wykonanie projektu muralu: marzec 2017 r.

Przyjmowanie prac konkursowych: do 31.05. 2017 r,

Obrady Komisji Konkursowej:  05.06. 2017 r.

Ogłoszenie zwycięskiego projektu: 15.06.2017 r.

IX Realizacja nagrodzonego projektu:  

 1. Termin i sposób realizacji zostanie szczegółowo omówiony ze zwycięzcą.

X Informacje dodatkowe: 

 1. Wszystkie prace nadesłane na konkurs przechodzą na własność Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 1 im. Juliusza Słowackiego w Dębnie.
 2. Organizator zastrzega sobie prawo do wykorzystywania prac nagrodzonych.
 3. Organizator oświadcza, że wszystkie dane osobowe będą wykorzystane jedynie w celach informacyjnych dotyczących konkursu. Jednocześnie uczestnicy konkursu zgadzają się na przetwarzanie danych osobowych w celach informacyjnych dotyczących konkursu.
 4. Opisane prace – wersja papierowa prosimy składać osobiście w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych nr 1 im. Juliusza Słowackiego w Dębnie.
 5. Dodatkowe informacje: Bożena Ferkaluk – nauczycielka Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 1 im. Juliusza Słowackiego w Dębnie