Back To Top

foto1 foto2 foto3 foto4 foto5

 

REGULAMIN REKRUTACJI NA ROK SZKOLNY 2018/2019

 

W ZESPOLE SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNYCH NR 1 IM. J. SŁOWACKIEGO W DĘBNIE

 

Załącznik Nr 1 do zarządzenia nr 3 /2018 Zachodniopomorskiego Kuratora Oświaty z dnia 30 stycznia 2018r

Terminy przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego oraz postępowania uzupełniającego do oddziałów klas pierwszych  publicznych szkół ponadgimnazjalnych dla młodzieży, klasy pierwszej publicznej szkoły ponadpodstawowej (trzyletniej branżowej szkoły I stopnia, o której mowa w art. 18 ust. 1 pkt 2 lit. c ustawy – Prawo oświatowe)  na terenie województwa zachodniopomorskiego na rok szkolny 2018/2019

 

Termin w rekrutacji zasadniczej

Termin w rekrutacji uzupełniającej

Rodzaj czynności

od 9 maja 2018 r.

do 19 czerwca 2018 r.
do godz. 15.00

od 12 lipca 2018 r.

od godz. 12.00

do 16 lipca 2018 r.

do godz. 15.00

Składanie wniosków o przyjęcie do klas pierwszych trzyletnich liceów ogólnokształcących, czteroletnich techników i branżowych szkół I stopnia wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnianie warunków lub kryteriów branych pod uwagę  w postępowaniu rekrutacyjnym

od 9 maja 2018r.

do 5 lipca 2018r.

od 12 lipca 2018r.

do 3 sierpnia 2018r.

Weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków o przyjęcie do szkoły i dokumentów potwierdzających spełnienie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym, w tym dokonanie przez przewodniczącego komisji rekrutacyjnej czynności, o których mowa w art. 20 t ust. 7 ustawy o systemie oświaty w związku z art. 149 ust.4 i ust.7, art. 155 ust. 4 i ust.7 art. 165 ust. 3 i ust. 4 ustawy – Przepisy wprowadzające

Od 15 czerwca 2018r.

do 19 czerwca 2018r.

do godz. 15.00

x

Możliwość dokonania zmiany wybranych szkól

od 22 czerwca 2018 r.

do 26 czerwca 2018 r.

do godz. 15.00

x

Uzupełnienie wniosku o przyjęcie do klasy pierwszej liceum ogólnokształcącego, technikum i branżowej szkoły I stopnia o świadectwo ukończenia gimnazjum oraz o zaświadczenie o wynikach egzaminu gimnazjalnego

do 28 czerwca 2018 r.

do 3 sierpnia 2018 r.

Weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków o przyjęcie do klasy pierwszej liceum ogólnokształcącego, technikum i szkoły branżowej I stopnia oraz dokumentów potwierdzających spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym

dnia 6 lipca 2018 r.

do godz. 12.00

dnia 7 sierpnia 2018 r. do godz. 12.00

Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych

do 10 lipca 2018 r.

do godz. 15.00

do 9 sierpnia 2018 r.

do godz. 12.00

Potwierdzenie przez rodzica kandydata albo kandydata pełnoletniego woli przyjęcia w postaci przedłożenia oryginału świadectwa ukończenia gimnazjum i oryginału zaświadczenia o wynikach egzaminu gimnazjalnego, o ile nie zostały one złożone w uzupełnieniu wniosku o przyjęcie do liceum ogólnokształcącego, technikum i branżowej szkoły I stopnia, a w przypadku technikum i branżowej szkoły I stopnia - także zaświadczenia lekarskiego zawierającego orzeczenie o braku przeciwskazań zdrowotnych do podjęcia praktycznej nauki zawodu.

dnia 11 lipca 2018 r.

do godz. 12.00

dnia 10 sierpnia 2018 r.

do godz. 12.00

Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych

dnia 12 lipca 2018r.

do godz. 15.00

dnia 10 sierpnia 2018 r.

do godz. 15.00

Poinformowanie przez dyrektora liceum ogólnokształcącego, technikum i branżowej szkoły I stopnia kuratora oświaty o liczbie wolnych miejsc w szkole.